Mine sisu juurde

Kangaz

Vikipedii-späi
Sil sanal voib olda toižid znamoičendoid; miše nähta niid, tulgat tänna.
Kanghan toižendad rindatamha, huralpäi oiktale: siled puvillkangaz, barhat, išketadud puvillkangaz, sitc, kudomatoi hob-tekstil'material, atlas, šuuk, paltin, pol'puvillkangaz.

Kangaz om tehtud stavil tekstil'paltin nitiden püštoiktoiden sistemiden pletindal keskneze.

Kanghan mödnitiden sistem nimitase loimeks, a poikpoline — kudegeks. Sättujid nitid nimitadas loimnitikš da kudelangoikš.

Kanghan sauvusen päozutajad: nitiden pletindan keskneze järgenduz; nitiden tiheduz.

Kudomha kangast, loimennitid da kudelangoid plettäs toine tošt järgenduses. Nece järgenduz rippub nitiden tarbhaižes minimaližes verdaspäi (rapportaspäi) vaumičemha kanghan pletindan kuvad. Pletindankuva da rapport anttas kanghale strukturad, irdnägud da ičendoid.

Kanghan koveritomad (siledad vai päižed) pletindan kuvad oleldas paltnasižed, šaržasižed, satinaižed (atlasanvuiččed) da kombiniruidud.

Tariž erištada kanghid sidotud paltnäspäi (trikokangaz) da kudomatomiš materiališpäi (hob da aluine paltin).

Kanghaze sidotud vepsän tärtused[vajehta | vajehtada tekst]

 • Kangazharj — harj loimen täht.
 • Poimetiž — kudodud kirj kanghal.

Tehmine[vajehta | vajehtada tekst]

Kanghan tehmine nimitase kudondaks. Kudomine om tekstil'paltnoiden vaumištamine kahtiden vastaimiži püštoiktoiden nit'sistemiden kuvadišel.

Kudomine om äipäličmänii process tobjimalaz. Se mülütab nenid azjoid: vaumištamine kudomha (nitiden kerind, loimen lond da šlihtuind, kudegen kerind da šlihtuind (ku pidab, ka voidand-ki)), birbitand loimhe vai loimen sidond stavihe, kudomine ičesaz da gagurdusiden porotand kanghišpäi.

Kanghiden lopümbriradmine nimitase krepindaks (tegendaks vaumheks), se mülüb himijan tehnologijoihe. Krepind voib mülütada nenid operacijoid: pezend (sul'čind), šlihtuind, bukičend, vaugištoitand vai (pölvazkanghan) päidumine, merserizacii, mujutamine (pordhikaz da rattematoi mahtused), išketamine, keričend, karvustamine, reljefan sädand.

Kanghiden merserizacii om kanghan lühüdaigaižen ümbriradmižen process sapižhe muglha (kaustižhe sodha) panendal. Sen jäl'ghe pestas kanghad hulal da vilul vedel. Merserizacii heitab kanghiden mujun kadotust, kaičeb eziauguižid ližamujuid da gigroskopižust dai varmdust, andab materialale šuukun polhe loštad.

Kanghiden išketamine (painmine pindale) om kirjaviden maiden samine vauktal vai mujutadud kanghal. Nene mad sättudas materialan kävutandale. Išketamižen toižendad: oiged — vaugištoittud vai vauvhaks mujutadud kanghan pindale; travitud — mujutadud kanghale; rezervine (varha) — jättud mujutamata kanghale.

Ičendad[vajehta | vajehtada tekst]

Kaikuččel kanghal om märitud ičendoid:

 • elastižuz.
 • elektrizuimižmahtuz — materialan mahtuz kogota ičeze pindal statišt täudet. Antistatižed abutused heittas statišt elektrust kanghiden sädandan jäl'ghe da pezendan (sul'čindan) aigan.
 • gigroskopižuz — kanghan mahtuz vedada il'maspäi da pidada südäimes vezipurud.
 • gipoallergižuz.
 • il'manläbipäzumižičend — mahtuz pästta il'mad läbi.
 • kapilläruz — kanghan mahtuz imeda vet.
 • lämoinvastustuzmaht.
 • lämudenpid'oitelend.
 • purunläbipäzumižičend — kanghan mahtuz pästta vezipurud läbi.
 • pölünmülü.
 • rupištuzmär.
 • vedenvastaižuz — kanghan vastustuzmaht veden ezmäižhe ličendha.

Klassifikacijan parametrad[vajehta | vajehtada tekst]

Kävutadud torhuz[vajehta | vajehtada tekst]

Muju[vajehta | vajehtada tekst]

 • siledaks mujutadud üks'mujuižed (šarž (sorvakaz paltin), vauged kangaz, mujukaz kangaz);
 • äimujuižed (melanžkanghad, muliruidud, išketadud, korväččed kanghad).

Käzimujeg[vajehta | vajehtada tekst]

 • hoikad (mel'heižed mujegiš) da sanktad;
 • harvad da järgeližed;
 • pehmdad da kärnakod;
 • kebnad da jüžmakod (jügedad).

Pindan ümbriradmižen faktur[vajehta | vajehtada tekst]

 • vate (pressuidud, siled, karvusekaz);
 • baik (val'cuidud, karvustadud);
 • val'cuidud kaks'pol'žed;
 • velürkangaz (tazostadud karvusenke, val'cuidud).

Faktur voib sättuda märitud tarbhaičendoihe: kanghad varmdusenke, kanghad eriližeta holeta (ozutesikš, ei küzugoi silitest), äikerdaižen kävutandanke.

Kävutand[vajehta | vajehtada tekst]

 • sopmähäs:
  • pälembašt sobad omblemha (plat'köd omblemha, pal'toškkanghad, kostüman, pal'ton, kurtan täht);
  • aluižed;
 • interjerižed:
  • magaduzsijan täht;
  • krepindkanghad (meblän täht);
  • jüžmakoiden uudimiden täht;
 • tehnižed;
 • puhtastamha.

Nitiden pletindan mahtuz, struktur[vajehta | vajehtada tekst]

 • järgeližen pletindan — paltnasižed, šaržasižed, satinaižed (atlasanvuiččed);
 • eriližen pletindan — krepanvuiččed, henjüvikahad (kanv);
 • ühtenzoittud (kombiniruidud) pletindan — kanghad nellikoil, jonoikahad;
 • žakkardankarččed — pletindanke järedal kirjal (koveritomad da koverikahad kirjad);
 • kahthe šoidhu pletindan: kaks' erišt kanghan paltnäd oma toine toižen päl, ned oma ühthe sidotud ičeze nitiden ühtel sistemišpäi, völ voib olda miše loimen vai kudegen eriližel nitil — kulutamižvastaižed da lämudenpidajad hoikad vatkenkarččed kanghad, ozutesikš drap da erased šuukkanghad;
 • karvuzpletindan — kudegižkarvuzpletindan (pol'barhat, vel'vet) da loimižkarvuzpletindan (barhat, plüš);
 • pärmätesenke (ümbriratud agjanke-hul'pkenke).

Pol'[vajehta | vajehtada tekst]

 • oiged pol';
 • murgnipol' (murgnäine pol').

Kanghan fakturan märhapanendas tariž erištada oiktad pol't murgnipolespäi. Oiktan polen nägu om čomemb lujas, paremb mujegele; mugažo oiktan polen mujud oma eläbad vai loštakahamb, kuva om sel'ged. Kaks'pol'žed kanghad oma olmas, niiden poled oma ühtejiččed, nitiden pletind om kaks'oiktaine — ozutesikš paltin, panam, kebnetud drapad. Kaks'pol'žil villkanghil oiktan polen karvuz om lühüdamb.

Langan sistem[vajehta | vajehtada tekst]

Lühetud kangaznimed[vajehta | vajehtada tekst]

Kävutadas erazvuiččid lühendusid znamoičemha sintetižid kanghid tegimištos da torguindas.

Ozutesikš, PEPs — poliesterkarvusenke, PAOh — poliamidkangaz (ratud šuuk), POPc — kabel' polipropilenaspäi.

Galerei[vajehta | vajehtada tekst]

Kacu mugažo[vajehta | vajehtada tekst]

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]


Irdkosketused[vajehta | vajehtada tekst]

Vepsän kelen korpus
Video
GOST:ad